Skip to main content

SPOTTI-Palvelun sopimusehdot

KÄYTTÖEHDOT

Luethan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan, kun verkkopalveluiden käyttäjä (jälj. Käyttäjä) käyttää ja/tai ostaa Eläinlääkäripalvelu VALO Ay:n (SPOTTI, jälj. Palveluntarjoaja) tarjoamaa palvelua (jälj. Palvelu) Palveluntarjoajan omistamalla ja hallinnoimalla koiraspotti.fi (jälj. Palvelin) sivustolla.

Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä. Käyttäjä ja Palveluntarjoaja voivat poiketa näistä käyttöehdoista tai täydentää näitä käyttöehtoja vain erillisellä kirjallisella sopimuksella. Palvelun käyttö ei ole sallittu, mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja.

2. Palvelun sisältö ja käyttö

2.1 Palvelun sisältö
Palvelun tarkoituksena on tarjota koiriin liittyvää ennaltaehkäisevää koulutusmateriaalia koirien omistajille. Palvelu sisältää sekä koulutusvideoita että koulutusta tukevaa kirjallista materiaalia. Palvelu jakautuu E-kirjaan sekä verkkokurssiin, joiden laajuus ja sisältö voivat vaihdella.

Palvelussa on terveydenhuollollinen näkökulma ja se on tuotettu eläinlääkärien toimesta.

2.2 Palvelun käyttö
Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden.

Palvelu on osin maksutonta ja osin maksullista. Maksut perustuvat Palveluntarjoajan ylläpitämään hinnastoon. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia olemassa oleviin hintoihin sekä muihin maksuihin.

Osa palveluista edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy ja muodostaa Palveluun käyttäjätunnuksen. Palveluiden käyttö on ilmaista siltä osin kuin niiden käyttö ei nimenomaisesti edellytä ostoa. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa ainakin sähköpostiosoitteensa. Lisäksi käyttäjä voi oman harkintansa mukaan ilmoittaa myös muita henkilötietojaan.

Käyttäjä on vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluun lähettämiensä henkilötietojen oikeellisuudesta. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli käyttäjätunnus ja/tai salasana paljastuu, arvataan, murretaan tai joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Palvelut ovat lähtökohtaisesti käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä, ellei joidenkin Palveluiden osalta ilmoiteta toisin. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi eikä ole vastuussa palvelinten tai muiden kolmasien tahojen palvelujen jatkuvasta toimivuudesta.

Käyttäjä vastaa itse Palveluiden käytössä tarvittavasta laitteistosta, ohjelmistosta sekä muusta tarvittavasta välineistöstä ja niiden, sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja niihin liittyvistä kuluista.

Käyttäjällä on oikeus käyttäjätunnuksensa poistamiseen rekisteriselosteessa mainitulla tavalla.

3. Tekijänoikeudet

Palvelun sekä kaiken siihen liittyvän Palveluntuottajan tuottaman materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntuottajalle, ellei toisin ole ilmoitettu tai sovittu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, jakaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen tai kaupallinen käyttö edes osittain ilman Palveluntuottajan ennalta antamaa kirjallista lupaa, on ehdottomasti kielletty.

Palvelussa oleva koulutussisältö perustuu Palveluntuottajan eläinlääkäreiden tietotaitoon, joka on Palveluntuottajan yksinomaista omaisuutta. Palvelun koulutussisältö sekä -aineisto annetaan Palvelun Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelun sisällön tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa taikka missä tahansa muussakaan yhteydessä on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Palveluntuottajalle aiheuttamistaan välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Palvelut saattavat sisältää myös kolmansien osapuolien mainoksia ja muuta informaatiota. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien informaation oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta.

4. Vastuut

Käyttäjä käyttää Palvelua sekä Palvelinta omalla vastuullaan. Käyttäjän on oltava täyttänyt 18-vuotta voidaksesi käyttää Palvelua.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat ajan tasalla sekä käytössä ilman pitkiä keskeytyksiä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista. Palveluntarjoaja ei myöskään anna takuuta Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuudesta, eikä vastaa tarjottujen tietojen soveltuvuudesta käyttöösi tai Palvelun tietojen pohjalta tehtyjen ratkaisujen tuloksista.

Palvelin ja Palvelut ovat saatavillasi sellaisina kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palvelimelle ja Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelin ja Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta tai korvausvelvollisuutta sinua kohtaan.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä, epäsuorista tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista, jotka johtuvat Palvelimen tai Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä.

Käyttäjän tulee aina arvioida itse Palvelun sisältämien liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta ottaen huomioon oma sekä koiriensa terveydentila sekä muut ominaisuudet. Käyttäjän tulee omalla kustannuksellaan huolehtia Palvelun käyttöä varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja/tai muut vastaavat vakuutukset.

Koska Palvelu liittyy koirien kanssa tekemiseen, on Käyttäjän huomioitava tähän liittyvät seikat. Käyttäjä tekee videoiden harjoituksia omalla vastuullaan, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa mahdollisista harjoitusten aikana tapahtuvista tapaturmista. Käyttäjän tehtävänä on arvioida oman koiran käytöstä ja yhteistyön sujumista koiran kanssa siten, että ehkäistään vaaratilanteet (mm. koiran putoaminen tai koiranpurema). Tarvittaessa on hyväksyttävä yhteistyön rajoitukset ja haettava apua esimerkiksi kokeneelta koirankouluttajalta. Mikäli Käyttäjä on epävarma, miten koira koulutukseen tai sen harjoituksiin suhtautuu, tulee kyseinen harjoitus jättää kokonaan väliin. Käyttäjän tulee huolehtia, että koiran ulottuvilla ei harjoitusten aikana ole mitään sellaista, mikä ei ole tarkoitettu nieltäväksi. Harjoitukset on suunnattu terveelle koiralle (ja ihmiselle). Mikäli koiran terveydentilassa jokin mietityttää, käyttäjän tulee keskustella oman eläinlääkärinsä kanssa ennen harjoituksen aloittamista.

5. Tietosuoja ja tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että avoimen tietoverkon käyttöön sisältyy aina tietoturvallisuusriski. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja suhtautuu vakavasti käyttäjien henkilötietojen asianmukaiseen säilytykseen ja käsittelyyn. Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuojakäytännön ja henkilötietoja koskevan lainsäädännön sekä www.koiraspotti.fi verkkosivuillaan olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän tietokoneelle laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille ja ylipäänsä mahdollistaakseen Palvelun ja Palvelimen täyden toimivuuden. Evästeet eivät kerää tai muutoin käsittele henkilötietoja. Mikäli Käyttäjä ei halua evästeitä käytettävän voi hän määritellä selaimensa siten, ettei se hyväksy evästeitä. Tällöin Palvelu ei kuitenkaan mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

6. Käyttöoikeuden voimassaolo, peruminen sekä muutokset

Käyttöehdot astuvat voimaan käyttäjän ensimmäisestä Palvelun/Palvelimen käyttökerrasta lähtien ja käyttäjä sitoutuu niitä noudattamaan.

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käyttämisen. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta ovat voimassa näihin käyttöehtoihin perustuvat tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta käyttäjä sitoutuu säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot.

Palvelussa on kyse digitaalisesta verkkopalvelusta, jonka käyttö alkaa lähtökohtaisesti välittömästi tehdyn ostotilauksen jälkeen. Aloittamalla palvelun käytön käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että sillä ei ole oikeutta perua Palvelua koskevaa tilaustaan, jossa julkaistu materiaali tulee välittömästi käyttäjän käyttöön tehdyn ostotilauksen jälkeen. Tällöin Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta palauttaa jo maksettua Palvelun hintaa. Mikäli ostettu Palvelu on sisällöltään sellaista, että julkaistua materiaalia ei tule käyttäjän käyttöön välittömästi ostotilauksen jälkeen, on käyttäjällä mahdollista perua kauppa ennen ensimmäisten materiaalien julkaisua ja hänen saatavilleen tuloa. Tässä tapauksessa Palveluntuottajalla on oikeus pidättää Palvelun toimittamiseen liittyvien kulujen osuus maksusta.

7. Sopimusten tulkinta ja erimielisyydet

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa muun käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä kirjallisesti sovitun kanssa, sovelletaan ensisijaisesti muuta sopimusta ja toissijaisesti näitä käyttöehtoja.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Nämä käyttöehdot eivät millään tavalla rajoita kuluttajalle kuluttajasuojalain pakottavien säännösten perusteella kuuluvia oikeuksia.

TOIMITUSEHDOT

Eläinlääkäripalvelu VALO Ay (”SPOTTI”), y-tunnus 2765089-8 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: spotti@elainlaakarivalo.fi

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto, Fellow Lasku ja Fellow Yrityslasku.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

OP Lasku – Joustava tapa maksaa verkko-ostokset. Kaikkien pankkien asiakkaille. OP Laskulla voit tehdä enintään 5 000 euron suuruisia ostoksia ja maksaa ne korottomasti pois 45 vuorokauden sisällä. Halutessasi voit pilkkoa laskun useampaan maksuerään. Ostoksesi näkyvät yhdessä paikassa, joten pysyt helposti perillä rahan käytöstä. Luottorajan avulla pidät kulutuksen haluamissasi rajoissa. Saat laskut kätevästi sähköpostiisi. Verkkopalvelussamme näet tietoja OP Laskun käytöstäsi ja tekemiesi ostosten summan. Voit käyttää OP Laskua, jos olet maksukykyinen yli 20-vuotias, ja sinulla on suomalaisen pankin verkkotunnukset. Lisätietoja OP Laskuun liittyen löydät osoitteesta: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset/maksaminen/op-lasku

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Toimitus ja palautus

Tuotteella ei ole palautusoikeutta. Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava tuotteen toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä.